Прием на деца

Условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в ДГ на територията на Община град Добрич се определя от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в ДГ и училищата на територията на Община град Добрич, приета на заседание на Общински съвет – Добрич с решение № 32-2 по протокол № 32 от 27 март 2018 г. и влиза в сила от 27 април 2018 г. и Правила за електронен прием на деца в общинските детски градини на територията на Община град Добрич, утвърдени от г-н Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич на 17.01.2017 г.

Заявления за кандидатстване за класиране се подават на е-адрес: https://kids.dobrich.bg

След като излязат резултатите от класирането, родителят на детето е необходимо в 10-дневен срок да подаде Заявление за записване на детето в ДГ и да внесе първоначална такса при ЗАС.

Необходими медицински документи за първия учебен ден:

 1. Медицински документи за новоприети деца:
  1. ЛЗПК /ЛИЧНА ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА/
  2. ИЗСЛАДВАНЕ ЗА ХЕЛМИНТИ – ЗА НОВОПРИЕТИ
  3. ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЧРЕВНО ЗАРАЗОНОСИТЕЛСТВО - ЗА НОВОПРИЕТИ И ДЕЦА
  4. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ И УРИНА – НА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА
  5. ИМУНИЗАЦИОНЕН СТАТУС – ЗА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА
  6. БЕЛЕЖКА, ЧЕ ДЕТЕТО НЕ Е В КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛНИ
 2. Медицински документи за временно отсъстващи деца
  1. ЛЗПК /ЛИЧНА ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА/
  2. ИЗСЛАДВАНЕ ЗА ХЕЛМИНТИ – ЗА ДЕЦА, ОТСЪСТВАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МЕСЕЦ
  3. ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЧРЕВНО ЗАРАЗОНОСИТЕЛСТВО - ЗА ДЕЦА, ОТСЪСТВАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МЕСЕЦА
  4. БЕЛЕЖКА,, ЧЕ ДЕТЕТО НЕ Е В КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛНИ