Персонал

Бонка Кръстева Иванова
Длъжност Директор
Специалност Предучилищна педагогика, музикален профил
Квалификация Детски учител, учител по музика
Допълнителни квалификационни форми, ПКС, курсове
І ПКС - Изкуството в живота на децата от 3 до 7 години
„Подходи и техники на изобретателното дисциплиниране в предучилищна възраст“ - курс, 2017 г.
Професионални интереси Музика, танц, етика, естетика
Участие в проекти
Участие в два международни проекта по програма „Коменски“ 2010 – 2012 г.
„Обичаи, традиции и културно разнообразие на европейските страни“ 2012 – 2014 г.
„Разкази за природата, докосване до природата“
Мария Гочева Гочева
Длъжност Учител
Специалност Детски и начален учител
Квалификация
Начална училищна педагогика и ИТ – проф. бакалавър
Предучилищна и начална училищна педагогика - магистър
Допълнителни квалификационни форми, ПКС, курсове
Адаптиране на първокласниците към новата училищна среда –уебинар, 2014 г.
Как да учим билингвите да преразказват и съчиняват – курс, 2014 г.
Подходи и техники на изобретателното дисциплиниране в предучилищна възраст - курс, 2017 г.
Създаване и развитие на позитивна училищна среда – коучинг, 2018 г.
Участие в проекти
Кремена Иванова Костова
Длъжност Учител
Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика
Квалификация ОКС - магистър
Допълнителни квалификационни форми, ПКС, курсове
ІІІ ПКС
Участие в национален семинар за професионално развитие
„Музикотерапия“
„Запознаване с песенния и танцов фолклор на диалектните области в България“
„Управление на ефективността и качеството в образователната институция“
„Подходи и техники за изобретателно дисциплиниране в предучилищна възраст“
„Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка“
„Създаване на видео уроци за деца с Пляс камера“
Професионални интереси
Ролята на българския музикален фолклор за формиране на детската личност.
Актуални проблеми при възпитанието и обучението на децата в детската градина
Организация и практическа насоченост на възпитателно-образователния процес в детската градина
Иновации в процеса на обучение и възпитание в детската градина
Участие в проекти
Проект към ЦРЧР „Обичаи, традиции и културно разнообразие на Европейските страни“
Проект към ЦРЧР „Разкази за природата, докосване до природата“
„Фуудреволюшън“ към Фондация за храната
Нели Красенова Димитрова
Длъжност Учител
Специалност Предучилищна педагогика, Иновации в предучилищното и началното образование
Квалификация ОКС - магистър
Допълнителни квалификационни форми, ПКС, курсове
Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна педагогика - курс, 2014г.
Подготовка и обучение на децата за безопасно поведение при бедствия – семинар, 2015г.
Подготовка и защита на професионално портфолио – философия, технология, практически проекции. Планиране и организация на учебния процес – курс, 2017г.
Образованието в бъдеще време. Иновативни и модерни методи за достъпно преподаване на математика (предучилищно образование и начална степен на образование) - семинар, 2017г.
Участие с публикация, доклад на тема: Възможности за повишаване на емоционалната интелигентност на учителя чрез развиване на социалната компетентност на децата в детската градина – 2017г.
ИКТ в образователния процес. Инструменти за създаване на интерактивни образователни ресурси – курс, 2018г.
Професионални интереси
Интересите в работата ми са насочени към иновациите в интегрирането на информационните технологии в обучението. Интересувам се от всичко ново, музика, практики, обмяна на опити, литература и всичко красиво и добро, каквито са за мен децата. Носи ми удовлетворение да виждам радостта в очите на децата, вперени в мен, желанието и ентусиазмът, които изпитват при прилагането на всичко ново. Обичам да се впускам в начинания и интересни инициативи. Обичам децата, приятелите си, родните си и се стремя да бъда максимално отговорна и взискателна, както към работата си, така и във взаимоотношенията си с хората.
Участие в проекти
Заедно можем – 2017г.
Програма "Еrasmus +" – 2019г.
Станислава Михайлова Костадинова
Длъжност Детски учител
Специалност
АМТИИ, гр.Пловдив - Педагогика на обучението по музика
ШУ „ Епископ Константин Преславски ‘‘ - Предучилищна и начална училищна педагогика
Квалификация
Бакалавър – учител по музика
Магистър- детски учител
Допълнителни квалификационни форми, ПКС, курсове
Обучителни курсове:
"Подходи и техники за изобретателно дисциплиниране в предучилищна възраст"
"Коучинг"
Професионални интереси
Музика
Танци
Художествена литература
Участие в проекти
Ива Веселинова Йорданова
Длъжност Учител
Специалност
Предучилищна педагогика и чужд език – проф. бакалавър
Специална педагогика – Логопедия – предстои защита
Квалификация Детски учител
Допълнителни квалификационни форми, ПКС, курсове
Иновативни педагогически стратегии за формиране на ключови компетентности в предучилищната възраст в контекста на ДОС – 2018 г.
Създаване и развитие на позитивна училищна среда – коучинг, 2018 г.
Професионални интереси Работа с деца
Участие в проекти
Ваня Андреева Василева
Длъжност Старши учител
Специалност Предучилищна педагогика
Квалификация Магистър
Допълнителни квалификационни форми, ПКС, курсове
V ПКС , Английски език писменно и говоримо- ниво на владеене В1
Руски език- писменно и говоримо отлично
Квалификационни курсове, участие в конференции
Грамота от международен конкурс в Албена "Приятели на България" с участие на деца от групата- 2011 година
Професионални интереси Интересувам се от иновации в предучилищното образование, публикации,обмяна на опит и добри практики.
Участие в проекти Участие в два европейски проекта по Европейска програма "Коменски"
Радка Иванова Стоянова
Длъжност Учител
Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика(ПУНУП)
Квалификация Бакалавър
Допълнителни квалификационни форми, ПКС, курсове
Обучителен курс във Фондация "КАРИН ДОМ" по метода Монтесори
Обучителен курс"Коучинг"
Професионални интереси Интересувам се от музика, художествена литература и социални дейности.
Участие в проекти
Йорданка Стоянова Атанасова
Длъжност Старши учител
Специалност Предучилищна педагогика
Квалификация ОКС "Магистър"
Допълнителни квалификационни форми, ПКС, курсове
Втора ПКС
"Запознаване с песенния и танцов фолклор на диалектните области в България"
"Учителят по музика – възпитава, обучава и диагностицира"
"Музикотерапия"
"Сътрудничеството с родителите"
"Разрешаване на конфликти и водене на преговори"
"Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка"
"Методика на обучението на децата по БДП в детската градина"
"Нови мисловни, поведенчески и двигателни модели за социална и емоционална компетентност според новата образователна и здравна емоционална парадигма"
"Развитие на качества за преодоляване на дефицитите от гледна точка на еволюционното развитие в мозъчните структури"
"Решаване на специфични проблеми (хиперактивност, затруднена комуникативност, дефицити на личностното развитие)"
"Изработване на превантивни програми за решаване и управление на социални психолого-педагогически проблеми (напрежение и стрес, агресия и изолация)"
Професионални интереси
Новости в педагогическата литература и практика
Музикалният фолклор и децата
Усъвършенстване на процеса на обучение
Психологията на взаимоотношенията между хората
Специализирана литература за здравословен начин на живот
Участие в проекти
Проект към ЦРЧР "Обичаи, традиции и културно разнообразие на Европейските страни
Проект към ЦРЧР "Разкази за природата – докосване до природата"
Проект към Фондация за храната "Ден на революция в храненето"
Проект към ДМ България ЕООД "Слънчевите деца" 2018
Красимира Тодорова Костадинова
Длъжност Учител
Специалност Иновации в предучилищното образование
Квалификация Детски учител
Допълнителни квалификационни форми, ПКС, курсове Курс - "Създаване на учителско портфолио в електронен вид"
Професионални интереси
Участие в проекти Програма "Еrasmus +"
Нина Адрианова Петрова
Длъжност Учител
Специалност ПУП
Квалификация
Детски учител
Допълнителни квалификационни форми, ПКС, курсове 1 кредит – "Подходи и техники за изобретателно дисциплиниране в предучилищна възраст"
Професионални интереси
Участие в проекти