Европейски проекти

2009 год. – участие в Подготвителна визита в Байа де Фиер, Румъния. Подготовка и написване на проект „Обичаи, традиции и културно разнообразие на европейските страни“ заедно с представители от Румъния, Белгия и Франция.
2010 – 2012 год. участие в проект „Обичаи, традиции и културно разнообразие на европейските страни“ / Coutumes, traditions et diversité culturelle des Pays Européens/ по програма „Коменски“. Координатор на проекта – Румъния, партньори: България, Белгия, Франция, Гърция и Италия. Цел на проекта: Проектът бе насочен към изграждане на уважение и толерантност към европейските култури, създавайки чувство за единност, отхвърляне на предрасъдъците, на нетолерантността, ксенофобията в манталитета на учениците, учителите и на общността към която принадлежат. Партньорските училища предложиха да се подчертае важността на обучението, да се опознае историята и традициите, за да се развие личността на учениците.
2012 – 2014 год. участие в проект „ Разкази за природата, докосване до природата“ /Nature Tales, Nature Trails/ по програма „Коменски“. Координатор на проекта – Франция, партньори – България, Финландия, Англия и Полша. Цели на проекта: Да насърчаваме децата да имат отговорно отношение към природата и да израстват като активни екограждани. Да повишаваме знанията си за природата и различните екосистеми. Да опознаем различни култури, с цел предотвратяване на предрасъдъците, расизма и ксенофобията.
2019 – 2021 год. участие в проект „Активен старт в детската градина“ / Active Start in Kindergarten/ по програма „Еразъм+“. Координатор на проекта – Литва, гр. Шауляй, Детска градина „Щурче“, партньори – България, Румъния, Гърция, Турция, Италия, Португалия. Цел на проекта: Да се открият и приложат активни методи на обучение в образователния процес на децата в предучилищна възраст за по-високо качество на ранното образование.
Kindergarten 7 "Spring" participates in an Erasmus + project, together with 6 other countries: Lithuania - coordinator; Turkey, Portugal, Greece, Italy and Romania. Only kindergartens participate. The theme of the project is "Active start in the kindergarten". The aim is to exchange good practices and to borrow innovations in training and to acquaint the participants with the educational systems of the partners. The duration of the project is 2 years, starting in October 2019 in Siauliai Lithuania and will end in May 2021 in Dobrich.

Национални проекти и програми:

  1. Проекти за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта за децата и учениците по реда на ПМС №129/11.07.2000 година.
  2. НП „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
  3. НП „Без свободен час“
  4. НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“
  5. По Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
  6. НП „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
  7. НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ – 2019 година