Административни услуги

 1. Наименование на административната услуга
  • Издаване Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование
 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
  • Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);
  • Наредба за предучилищното образование (чл. 36);
 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
  • Директорът на детската градина
 4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.
  • За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.
 5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.
  • Услугата не се предоставя по електронен път
 6. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
  • Безсрочен
 7. Такси или цени.
  • Не се дължат
 8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
  • Регионално управление на образованието
  • Министерство на образованието и науката
 9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
  • Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.
 10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
 11. Начини на получаване на резултата от услугата
  • Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице.