Профил на купувача

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти

Качено на 01.02.2019

1.Образец № 1 Данни за участника.docx
10.1.Образец № 10.1 Таблица на продуктите ОП1.docx
10.10.Образец № 10.10 Таблица на продуктите ОП10.docx
10.11.Образец № 10.11 Таблица на продуктите ОП11.docx
10.12.Образец № 10.12 Таблица на продуктите ОП12.docx
10.2.Образец № 10.2 Таблица на продуктите ОП2.docx
10.3.Образец № 10.3 Таблица на продуктите ОП3.docx
10.4.Образец № 10.4 Таблица на продуктите ОП4.docx
10.5.Образец № 10.5 Таблица на продуктите ОП5.docx
10.6.Образец № 10.6 Таблица на продуктите ОП6.docx
10.7.Образец № 10.7 Таблица на продуктите ОП7.docx
10.8.Образец № 10.8 Таблица на продуктите ОП8.docx
10.9.Образец № 10.9 Таблица на продуктите ОП9.docx
10.Образец № 10 Техническо предложение.docx
11.1.Образец № 11.1 Таблица на единични цени ОП1.doc
11.10.Образец № 11.10 Таблица на единични цени ОП10.doc
11.11.Образец № 11.11 Таблица на единични цени ОП11.doc
11.12.Образец № 11.12 Таблица на единични цени ОП12.doc
11.2.Образец № 11.2 Таблица на единични цени ОП2.doc
11.3.Образец № 11.3 Таблица на единични цени ОП3.doc
11.4.Образец № 11.4 Таблица на единични цени ОП4.doc
11.5.Образец № 11.5 Таблица на единични цени ОП5.doc
11.6.Образец № 11.6 Таблица на единични цени ОП6.doc
11.7.Образец № 11.7 Таблица на единични цени ОП7.doc
11.8.Образец № 11.8 Таблица на единични цени ОП8.doc
11.9.Образец № 11.9 Таблица на единични цени ОП9.doc
11.Образец № 11 Ценово предложение.docx
2.Образец № 2 Декларация Ползване на подизпълнители, трети лица.docx
3.Образец № 3 Декларация Съгласие на подизпълнител-1.docx
4.Образец № 4 Декларация съгласие трети лица-1.docx
5.Образец № 5 Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП.docx
6.Образец № 6 Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП.docx
7.Образец № 7 Декларация чл. 69 ЗПКОНПИ.doc
8.Образец № 8 Декларация ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.doc
9.Образец № 9 Декларация за липса на свързаност.doc
Впоп.docx
Договор №29.pdf
Договор №30.pdf
Договор №31.pdf
Договор №32.pdf
Договор №33.pdf
Договор №34.pdf
Договор №35.pdf
Договор №36.pdf
Договор №37.pdf
Договор №38.pdf
Договор №39.pdf
Договор №40.pdf
Заповед избор Училищен плод и Училищно мляко.jpeg
Обява за доставка на плодове и мляко.jpg
Обява.pdf
Покана.pdf
Приложение №1 Техническа спецификация.pdf
Приложение №2 Допълнителна информация.pdf
Приложение №3 Проект на Договор за доставка.pdf
Приложение №4 Указания за подготовка на образци.pdf
Протокол №1 от 12.02.2019 г. с класиране на участници.pdf
Разяснения.pdf
заповедУВОЗОП.jpeg
Информация за поръчкатa